Podle zákona by vÅ¡ichni úÄastníci silniÄního provozu mÄ›li dodržovat dopravní pÅ™edpisy. Víme vÅ¡ak, že v praxi to tak příliÅ¡ nefunguje. Zdaleka nejÄastÄ›ji se pÅ™ekraÄuje maximální povolená rychlost, ale také se opomíná například použití blinkrů.

 

auto v dopravní Å¡piÄce

 

ŘidiÄi vÄ›tÅ¡inou argumentují tím, že se v podstatÄ› nic nestane. Pokud onen pÅ™edpis porušíme jen trochu, pak žádný problém nevzniká. Statistiky nám vÅ¡ak ukazují, že tomu tak není. A mnoho Å™idiÄů nechápe, proÄ je tak důležité je dodržovat. Je to pÅ™edevším proto, že lidé jsou v podstatÄ› sobeÄtí tvorové, kteří myslí pÅ™edevším na sebe. SamozÅ™ejmÄ› existují výjimky, avÅ¡ak tÄ›ch je, pÅ™edevším na silnici, jen velmi málo. ProÄ je to tak Å¡patné?
 

Faktem, který si vÄ›tÅ¡ina lidí neuvÄ›domuje, je fakt, že dopravní pÅ™edpisy zde nejsou proto, aby chránily daného Å™idiÄe, nýbrž pÅ™edevším proto, aby chránily ostatní úÄastníky provozu. Díky nim se stáváte ÄitelnÄ›jší a ostatní vÄ›dí, jak na vás zareagovat, aÅ¥ už se jedná o jiného Å™idiÄe nebo chodce pÅ™echázejícího vozovku. A tím se pÅ™edejde velkému množství dopravních nehod.

 

auto po dopravní nehodě

 

SamozÅ™ejmÄ› také zajiÅ¡Å¥ují, že i vy budete mít dostatek Äasu zareagovat například na neÄekanou situaci. JistÄ›, tÄ›ch by nemÄ›lo být ani zdaleka tolik, pÅ™esto mohou nastat – auto může podklouznout na mokré Äi zledovatÄ›lé vozovce a dostat smyk, a podobnÄ›. AvÅ¡ak statistiky mluví jasnou Å™eÄí – naprostá vÄ›tÅ¡ina dopravních nehod je důsledkem nerespektování pravidel, která jsou jasnÄ› daná.

 

Smutné je, že vÄ›tÅ¡inÄ› lidí nedojde, že tím ohrožují nejen svůj život, ale i životy ostatních. A vÄ›tÅ¡ina to nepochopí, dokud se nÄ›co nestane právÄ› jim – a v tu chvíli už mnohdy bývá pozdÄ›. Proto by mÄ›l být kladen mnohem vÄ›tší důraz na preventivní kampanÄ› a osvÄ›tlování, proÄ je nutné tato nařízení dodržovat. Nejenže tím zachráníme životy, ale také to bude levnÄ›jší, neboÅ¥ prevence je podstatnÄ› lepší, než léÄba. A to platí i v tomto případÄ›.